توضیحات پروژه

طراحی پوستر مستند باغبان باغ نو، گذری بر زندگی و خاطرات شیخ علی اکبر باغنوی
به کارگردانی: علیرضا اخلاقی/ اسفند ۱۳۹۷