توضیحات پروژه

پوستر «جهاد، علیه تحریم»
به سفارش معاونت فرهنگی سپاه امام رضا علیه السلام/ ۱۳۹۷