توضیحات پروژه

پوستر مستند «سپهر»
زندگی و زمانه ابوالفضل سپهر / شاعر دفاع مقدس
به سفارش محمد مهدی خالقی
۱۳۹۷