توضیحات پروژه

پوستر و نشان کارگاه بین المللی گرافیک عوده القرن
به سفارش اتحادیه بین المللی امت واحده و نهضت مردمی پوستر انقلاب/ اردیبهشت ۱۳۹۸

طرح اولیه خط: روح الله ابوالفضلی