توضیحات پروژه

به سفارش دفتر تبلیغات اسلامی قم

خوش‌نویسی: روح الله ابوالفضلی