توضیحات پروژه

پوستر نه بزرگ نه کوچک
روایتی از زندگی شهید سید حسن حسینی (سید حکیم)
به سفارش بنیاد فرهنگی روایت فتح
۱۳۹۷