• پروژه‌ی تولید مجموعه پوستر خدمت کریمانه
• به سفارش سازمان فرهنگی آستان قدس
• مدیر هنری: سید محمدرضا میری

ناظر: موسسه آفرینشهای آستان قدس رضوی

• طراحان مجموعه: / مصطفی نادری‌پور / محمد رزاقی/ مریم اکبرزاده/ / هاله سادات وجدانی/ سمیه صاحبی/ آزاده قربانی/ حامد مغروری/ ثوبیه پروین/ محبوبه جوادی‌پور/ منصوره جوادی‌پور/ مریم اکبرزاده/ آرزو آقابابائیان/

• طراح نشان نوشته: رضا نبی زاده