توضیحات پروژه

طراحی پوستر مستند باغبان باغ نو، گذری بر زندگی و خاطرات شیخ علی اکبر باغنوی/ اسفند ۱۳۹۷
به کارگردانی: علیرضا اخلاقی