توضیحات پروژه

پویش سراسری کتاب سرباز کوچک امام

به سفارش موسسه فرهنگی شیرازه/ ۱۳۹۷