توضیحات پروژه

پوستر و نشان کارگاه بین المللی گرافیک عوده القرن

به سفارش اتحادیه بین المللی امت واحده و نهضت مردمی پوستر انقلاب/ اردیبهشت ۱۳۹۸

• طرح اولیه خط: روح الله ابوالفضلی