توضیحات پروژه

هرگز به زیر بیرق دشمن نمیرویم
تا پرچم عزای حسینی کنار ماست

به سفارش معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه امام رضا علیه السلام/ ۱۳۹۷

• خوشنویسی: روح الله ابوالفضلی