مشهد مقدس
خیابان پاستور ، پاستور۱۱/۱،
حدفاصل ابومسلم ۸ و ۱۰
ساختمان ۶۰ ، واحد۴

تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۱۳۶۶۵۲
پست الکترونیک: info@golmikh.com
وب سایت: golmikh.com

 

مدیر سایت: زهرا یوسفی
پشتیبانی فنی: سید احمدرضا عابدی