جمهوری اسلامی مـــا

اسم جلاله حرف پیرامون اسم جلاله‌ی الله فراوان است. اما در این یادداشت، همین نکته بس که این کلمه‌ی مقدّس به واسطه ی جایگاه خاصّش در قرآن و مفاهیم عمیقی که در خود دارد [1] ،کم کم به اشکال و انحاء مختلف طراحی شده در قالب‌های مختلف و با مواد متفاوت اجرا گردیده تا حدی [...]