تجربه‌ی نجف

سال‌ها پیش، من همواره همنشین رنگ و قلم‌ بودم. قاب کارهایم همیشه بزرگ بود و برایشان انرژی خاصی می‌گذاشتم. در کارگاه و یا روی داربست، گرم ساختن تصاویر بزرگ و طرح‌های متنوع گرافیکی در قالب پرده و نقاشی دیواری بودم. من نقاشی را برای اولین بار با رنگ روغن و بعد از مدتی با آبرنگ [...]