جلسات (انفطار صورت)
بررسی آراء شهید سید مرتضی آوینی درباره گرافیک انقلاب با نگاه به امروز و گرافیک بعد از آوینی.
فروردین ۱۴۰۲
با همکاری حوزه هنری خراسان رضوی