جلسه شورای سیاستگذاری تجسمی بنیاد روایت فتح، تهران، مهرماه ۱۳۹۷