جلسه شورای سیاستگذاری پانزدهمین جشنواره تجسمی فجر
تابستان ۱۴۰۱