نشست خبری در خبرگزاری تسنیم، پنجمشین جشنواره بین المللی مقاومت، تابستان ۱۳۹۷