ارائه‌ی سرفصل تبلیغات پارتیزانی در جمع خواهران تشکلهای حاشیه‌ی شهر مشهد/ ۳۰ بهمن ۱۳۹۴

golmikh-news-045 golmikh-news-046 golmikh-news-048golmikh-news-049