• مجموعه اکران های شهری ایران ما

• به سفارش سازمان فرهنگی شهرداری مشهد

• مدیر پروژه: رضا غریبی
• شعار و اسلوگان: سید محمدجواد میری
• طراحی و تصویرسازی: سید محمدرضا میری
• طراحی لی‌ اوت: سید محمد رضا میری/آزاده قربانی
• تبدیلات: آزاده قربانی
• کارگاه ایده پردازی: محمدجواد میری/محمدرضا میری/رضا غریبی
• تولید موشن گرافیک: سمیه میرزایی
• گزارش تصویری: امیرمحمد متین پور

• بازتاب