• پروژه‌ی تولید پوستر بهار مواسات

• به سفارش روابط عمومی شهرداری مشهد

• طراحی گرافیک و لی‌اوت: سید محمدرضا میری
• مدیر پروژه: رضا غریبی
• ادبیات: سید محمدجواد میری
• جاگذاری لی‌اوت و تبدیلات: آزاده قربانی