• به سفارش جشنواره بین المللی هنر های شهری مشهد(مدیریت هنری شهرداری مشهد)

• مدیر پروژه: رضا غریبی
• مدیر هنری: سید محمدرضا میری
• طراحان: محمود بازدار/مصطفی نادری پور/مصطفی شفیعی/آزاده قربانی/محمد رازقی/مریم نصرتی فرد/محبوبه جوادی پور/منصوره جوادی پور/هاله سادات وجدانی/ثویبه پروین/ریحانه سادات سجادی/مریم دباغ زاده/سید جواد مظفری/امیر خالقی
• طراحی لی‌ اوت: سید محمد رضا میری/آزاده قربانی
• تبدیلات: آزاده قربانی
• کارگاه ایده پردازی: محمدجواد میری/محمدرضا میری/رضا غریبی/مجید ظریف