• بر امام مهربان خود پناه آورده‌ام

• به سفارش سازمان زیبا سازی شهرداری تهران

• مدیر پروژه: رضا غریبی
• مدیر هنری:محمد رضا میری
• عکاسی پرسوناژ: محمد حسن صلواتی
• خوشنویسی: روح الله ابلفضلی
• طراحی لی‌اوت: محمد رضا میری
• جایگذاری و چیدمان و فتومونتاژ: آزاده قربانی