• تولید مجموعه پوستر آمریکای محترم
• به سفارش سازمان فرهنگی-تفریحی شهرداری مشهد
• ایده، طراحی و اجرا: سید محمدرضا میری

 

golmikh-project-amrika-01

golmikh-project-amrika-03

golmikh-project-amrika-04

golmikh-project-amrika-06

golmikh-project-amrika-07
 

• بازتاب‌ها:
 

golmikh-project-amrika-08 golmikh-project-amrika-09 golmikh-project-amrika-10