• پروژه‌ی تولید مجموعه پوستر خدمت کریمانه

• به سفارش سازمان فرهنگی آستان قدس

• مدیر هنری: سید محمدرضا میری
• ناظر: موسسه آفرینشهای آستان قدس رضوی
• طراحان مجموعه: مریم اکبرزاده، آرزو آقابابائیان، ثوبیه پروین، محبوبه جوادی‌پور، منصوره جوادی‌پور، محمد رزاقی، سمیه صاحبی، آزاده قربانی، حامد مغروری، مصطفی نادری‌پور، هاله سادات وجدانی
• طراح نشان نوشته: رضا نبی‌زاده