• پروژه علیه کرونا بسیج می‌شویم

• به سفارش معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه امام رضا علیه السلام

• مدیر پروژه: رضا غریبی
• مدیر هنری و طراح گرافیک: سید محمدرضا میری
• لی اوت و تبدیلات: آزاده قربانی
• نویسنده سناریو و ادبیات : سید محمدجواد میری
• نویسنده داستانک ها: زهرا ایزدی