• پروژه مهر خداوندی
• به سفارش فرهنگسرای خانواده
• مدیر هنری: سید محمدرضا میری
• طراحان: حامد مغروری/ زینب ربانی‌خواه/ زینب گراوندینا/ نعیمه فاضلی/ مهدی عسگری/ طیبه توسلی/ مرجانه رنجبر.

golmikh-project-mehr-1 golmikh-project-mehr-2 golmikh-project-mehr-3golmikh-project-mehr-4 golmikh-project-mehr-5 golmikh-project-mehr-6golmikh-project-mehr-7 golmikh-project-mehr-8