•پروژه‌ی اکران شهری گلدختر

• به سفارش سازمان زیبا سازی شهرداری تهران

• طراحی گرافیک : سید محمدرضا میری
• مدیر پروژه: رضا غریبی
• ادبیات: سید محمدجواد میری
• جاگذاری لی‌اوت و تبدیلات: آزاده قربانی
•ایده پردازی:  محمد رضا میری محمد جواد میری محمدجواد قاسمپور آزاده قربانی رضا غریبی