ای عصمت یوسفانه در خواب تو غرق
در دیده بیدار تو محراب تو غرق
شب‌های پر از ستاره بیت‌الله
یا فاطمه در سیاه جلباب تو غرق