یکی کردن و در هم آمیختن پرچم آمریکا، با تابلوی بن بست، به راحتی بیان میکند که ایجاد تصور(بن بست) ، تزریق باور مسموم (ما نمی توانیم)، جزو هویت شیطانی و استعمارگرانه این نظام است.
اصولا این شیطان بزرگ قبل از اینکه در عرصه نظامی و اقتصادی و فرهنگی، پیروز شود، توفیقات خود را با شلیک بی حس کننده ی (آمریکا برتر است) به دست می آورد.
این یک شعار نیست. من و شما می توانیم با یک نگاه به خودمان و اطرافیانمان و از آن مهمتر مدیران و دولتمردان مان، اثرات این بی حسی و خمودگی را در باورها و ذهن ها و دست ها و گام ها مشاهده کنیم.
رهبر فرزانه انقلاب با صدای بلند این هشدار را بارها داده اند که دوگانه ی یا سازش یا بن بست و شکست، دوگانه ای غلط و استعمارگرانه است.
حمید ژولانژاد، طراح پوستر(بن بست نداریم)، اگر چه نمادهایی تکرار شده را استفاده کرده، اما میتوان گفت به نتیجه ای تازه رسیده است.
هماهنگی بین رنگ های آن پرچم و این تابلو، به حصول نتیجه ی نسبی، کمک کرده است.
یکی دیگر از نکات قابل توجه در این اثر این است که فقط مرگ بر آمریکا ندارد. بلکه به یکی از علل مرگ بر آمریکا اشاره می کند. و می گوید مرگ بر بن بست و بن بست انگاری. و فریاد می زند، همانقدر که پرچم شیطان بزرگ را زیر پا می گذاریم، تفکر شیطانی (ما نمی توانیم)، (بن بست داریم) و (فقط با کمک آمریکا می توانیم) را نیز پایمال خواهیم کرد.
برای ژولانژاد که می خواهد همزمان در دو سنگر حوزه و تولید رسانه ای تلاش کند، آرزوی توفیق دارم.