توضیحات

به سفارش دبیرخانه همایش نکوداشت حاج سید هاشم حداد/ اردیبهشت ۱۳۹۷