توضیحات

از بوسنی تا قدس
بزرگداشت فرمانده شهید حزب الله، حاج ابوطالب
به سفارش مکتب حاج قاسم
تصویرسازی دیجیتال
تیرماه ۱۴۰۳