توضیحات

الکتب بساتین العلماء/ یادبود جهادگر عرصه کتاب و کتابخوانی مرحوم علی شاملو/ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

نقاشی رنگ روغن روی بوم ۷۰ در ۱۰۰ سانتی متر