توضیحات

ایران رواق خدمت / به سفارش اداره امور خادمیاری آستان قدس رضوی

تیرماه ۱۴۰۱