توضیحات

به سفارش حسینیه‌ی مرحوم حاج قاسم قمی مشهد/ ۱۳۹۳