توضیحات

مستند بازگشت کفا
کارگردان: علیرضا باغشنی
به سفارش موسسه بهداری دفاع و مقاومت
آبان ۱۴۰۲