توضیحات

نقاشی  برادران شهید عبدالحمید، دانیال و عبدالمجید غرویان
جهت تقدیم به خانواده‌ی شهید / فروردین ۱۳۹۶