توضیحات

بزرگداشت شهید سید مرتضی آوینی و هفته هنر انقلاب اسلامی /به سفارش حوزه هنری انقلاب اسلامی/فروردین ۱۴۰۱