توضیحات

پوستر روز فردوسی/ به سفارش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی/ اردیبهشت ۱۴۰۲