توضیحات پروژه

به سفارش معاونت اجتماعی- فرهنگی سپاه امام رضا/ آذر ۱۳۹۸

• طراحی اولیه کاراکتر: زهرا قنادی
• تصویرساز و طراح گرافیک: سید محمدرضا میری
• لی آوت: آزاده قربانی

مشاهده بیلبــوردها و جزئیات پروژه
مشاهده موشن‌گرافیک‌های تولیدی