توضیحات

نشان پیشنهادی برای مجتمع فرهنگی-مذهبی بقیه‌الله، شهرک شهید رجائی، مشهد/۱۳۸۲