توضیحات پروژه

به سفارش بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم/ ۱۳۹۲