توضیحات

به سفارش سازمان فرهنگی-تفریحی شهرداری مشهد/ بهار۱۳۹۵

• عکس: صادق کمیلی‌نژاد