توضیحات

جهت قدیم به خانواده‌ی بزرگوار شهید/ ۱۳۷۸

ابعاد: ۳۵ در ۳۵