توضیحات

جهت تقدیه به خانواده‌ی بزرگوار شهید/ ۱۳۷۸

ابعاد: ۵۰ در ۷۰