توضیحات

به سفارش مدیریت هنری شهرداری مشهد/اسفند ۱۴۰۰

ابعاد: ۱۱۰ در ۱۱۰ سانتی متر