توضیحات

بزرگداشت سیصد شهید دانش آموز و فرهنگی ناحیه چهار آموزش و پرورش مشهد
به سفارش آموزش و پرورش ناحیه چهار مشهد/ ۱۳۹۱