توضیحات

پوستر جهاد علیه تحریم

به سفارش معاونت فرهنگی سپاه امام رضا علیه السلام/ ۱۳۹۷