توضیحات

خادمه شهیده
پوستر اعلان شهادت خادمه حرم رضوی
شهید فاجعه تروریستی گلزار شهدای کرمان
فاطمه دهقان
جهت تقدیم به خانواده و دوستان شهید
دی ماه ۱۴۰۲