توضیحات

به سفارش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران/ ۱۳۹۰